GalerieRijmpjesDuivelsverzenMeer over MulderiaanEnglishLinks

     
  Zo priester, zo volk! Zij hebben nagelaten de Here te vereren*  
  Woeste wolven zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen**  
     
  Sexueel misbruik
Mensenhandel
Moord
 
     
  Veel meer woorden maak ik er nu niet aan vies, maar het is verkrachting van de bijbelse blijde boodschap.  
     
  De echte schapen moet je er niet om veroordelen, maar als je op zoek bent naar de waarheid, naar God, naar Jezus... moet je afstand houden van de wolven in schaapskleren.  
     
     
  * fragmenten uit Hosea 4 vers 9 en 10 (NBG51). Mulderiaan meent: Hosea 4 gaat over IsraŽl (van toen) maar geldt net zo goed voor de priesters en het volk (van nu) van de Roomse Kerk en ook andere kerken: door het slechte voorbeeldgedrag raakt het volk nooit vertrouwd met God.  
  ** uit: Handelingen 20 vers 29.  
  N.B. Zie je een roofvogel afgebeeld in plaats van een wolf? Begrijp dan dat het figuurlijk naar hetzelfde verwijst. Met echte schapen worden toch ook geen echte schapen bedoeld?!   

     
Hoe binnengedrongen wolven de schapen uiteendrijven en verscheuren...
     
     
Rooms Katholieke Dwalingen Mulderiaan meent... Bijbel
1. Wereldlijke macht verdringt in de kerk de liefde van gelovigen
De Rooms Katholieke kerk is een door de wereldleiders geÔnfiltreerde kerk. Ze is ontstaan rond 313 na Christus; omdat het Romeinse Rijk er niet in slaagde om de christenen uit te roeien, staakte ze de christenvervolging en riepen valselijk godsdienstvrijheid uit, onder voorwaarde dat ze mocht toetreden tot de geloofsgemeenschap (kerk) om er macht uit te oefenen. Mulderiaan meent dat de Rooms Katholieke Kerk een slecht huwelijk is tussen Waarheid en Leugen.

(Of zoals de bijbel dat noemt: een ongelijk span)
2 KorintiŽrs 6, vers 14
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl

2. Celibaat In de bijbel stond al dat er huichelachtige leugenaars zouden komen die het huwelijk verbieden. Verder ziet Mulderiaan dat onderdrukking van gezonde sexuele gevoelens, uitmondt in ziekelijke sexuele escapades. 1 TimoteŁs 4, vers 2-3
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl
     
3. Paus laat zich (o.a.) Heilige Vader noemen en Vader der vaderen (Pater Patrum) Jezus zegt in de bijbel "u zult op aarde niemand uw vader noemen, want ťťn is uw Vader: hij die in de hemelen is" en verder "maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn." De pauselijke aanspreektitel Dienaar der dienaren (Servus Servorum Dei) lijkt daarom beter, als hij die titel ook waar zou maken. Want "al wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden". MatteŁs 23, vers 9-12
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl
     
4. Paus is bisschop van Rome, heeft conciliaire macht en ziet zich als vertegenwoordiger/plaatsbekleder van Jezus Christus en als opvolger van Petrus met de sleutel van de hemel in de hand
 
De paus maakt misbruik van macht die (nog) in stand blijft door onwetendheid bij zijn volgelingen. De bijbel met het Woord van God, is de sleutel! Ieder die dat woord voor waarheid aanneemt, wordt binnengelaten door God en dan is er geen paus die je tegenhoudt. Er is geen ander tussenpersoon nodig om bij God te komen, dan Jezus zelf. Jezus laat zich op aarde vertegenwoordigen door een ieder die in Hem gelooft. De gelovigen zijn op aarde allen broeders (elkaars gelijke in rang). Net zoals een deel van de Joodse schriftgeleerden (FarizeeŽn) vroeger de sleutel der kennis achterhielden voor de mensen die de ingang naar Gods Koninkrijk zochten, zo zijn de Roomsen ook al eeuwen bezig met het bouwen van een aards koninkrijk door het vergaren en behouden van macht/zeggenschap en geld, door mensen te misleiden en op afstand te houden van God.
MatteŁs 16, vers 19
MatteŁs 23, vers 8
Lucas 11, vers 52
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl
     
5. Kruistochten Bij de kruistochten trok men met het zwaard ten strijde. De Paus zegt opvolger van Petrus te zijn; dan zou hij toch beter moeten weten. Toen men Jezus wilde arresteren trok Petrus zijn zwaard en zei Jezus tegen Petrus dat hij zijn zwaard terug moest nemen, want "allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen". Gelukkig zijn de kruistochten (voorlopig) verleden tijd, maar het verlangen naar macht is er helaas nog steeds. MatteŁs 26, vers 51-52
Marcus 14, vers 47
Lucas 22, vers 56
Johannes 18 vers 10
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl
     
6. Onderscheid tussen hooggeplaatsten en leken Leken (het gewone volk) werden minder geacht dan de leiders binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zie de uitleg bij punt 4. Eťn is Meester, namelijk de Hemelse Vader, verder is er geen hiŽrarchie maar zijn alle gelovigen op aarde elkaars gelijke. Acht de ander beter dan jezelf en laat het aan God over om je (later) al dan niet te verhogen. MatteŁs 23, vers 8
MatteŁs 18, vers 1-17
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl
     
7. Preken in Latijn Onverstaanbaar (s)preken leek tot doel te hebben dat het gewone volk op afstand bleef van Gods goede woord en ze onder de indruk bleef van de opgedofte bisschoppen met hun imponerende symbolische gebruiken die voornamelijk tot doel leken te hebben om macht en invloed uit te kunnen oefenen op het gewone volk (de leken). Mulderiaan meent: Een goede eredienst voor God bestaat uit het vertellen van de troostrijke boodschap van Jezus (aan een ieder die het wil horen) in begrijpelijke taal.  
     
8. Zaligverklaringen/heiligverklaringen De paus handhaaft het bedenkelijke gebruik om bepaalde mensen die iets zichtbaars voor de wereldkerk betekend hebben, zalig of heilig te verklaren. Voor de paus/kerk moet je dus een prestatie leveren om zalig of heilig genoemd te worden. Voor God is de wet en het gebod heilig en wordt iedere gelovige opgeroepen om heilig te leven en iedere gelovige wordt door Jezus' offer geheiligd (heilig verklaard).

Wel paradoxaal dat er bisschoppen zijn geweest die de heilige tempels van God hebben geschonden, door de gelovige mensen (de heilige tempels van God) sexueel te misbruiken.
Exodus 19 vers 6
Romeinen 7 vers 12
EfeziŽrs 5 vers 27
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl

     
9. Beschermheiligen Beschermheiligen zullen je niet kunnen beschermen tegen onheil. Vraag God wat je nodig hebt in naam van Jezus en Hij zal je geven wat je nodig hebt en je beschermen zodat je zelfs van de dood geen kwaad ondervindt. Johannes 14 vers 13
Johannes 15 vers 16
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl

     
10. Aflatenhandel  
     
11. Stapeling van beneficies  
     
12. Onfeilbaar leergezag paus    
     
13. Gewelddadige kerstening Land veroveren met het zwaard en het volk uitroepen tot christenen. De bijbel maakt duidelijk dat het kwaad moet worden bestreden door goed te doen. Het kwaad moet door christenen niet met het zwaard (of modernere geweldsmiddelen) bevochten worden. Als christen mag je het woord van God gebruiken en dat woord zal scherper zijn dan een tweesnijdend zwaard. "Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zů diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schrift overleggingen en gedachten des harten". MatteŁs 26 vers 51-52
HebreeŽn 4 vers 12
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl
     
14. Vagevuur Waar staat dat in de Bijbel? Nergens! (Genesis t/m Openbaringen)
     
15. Eenzijdig biechten De biecht bestaat (of bestond) er uit dat je jou slechte daden (zonden) kunt opbiechten aan een geestelijke (leidinggevende) van de kerk op een redelijk anonieme manier in een biechthokje waar je elkaar niet herkenbaar ziet. De geestelijke luistert naar de zonden die je belijdt en zegt je hoeveel je moet bidden of hoeveel weesgegroetjes je moet doen en dat dan je zonden vergeven zijn, maar zelf vertelt de geestelijke jou niet welke zonden hij gedaan heeft. Hierdoor zou je de indruk kunnen krijgen dat de geestelijken zo goed als zonder zonde zijn, terwijl het in werkelijkheid ook maar gewone mensen zijn.

In de bijbel staat "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt."

Inmiddels is het bij het grote publiek wel duidelijk dat de geestelijken/bisschoppen binnen de kerk niet zonder zonde zijn. Hopelijk hebben ze nu door dat ook zij alleen van genade en vergeving kunnen leven en gaan ze die boodschap weer aan de mensen vertellen: hierin zijn we allemaal gelijk, we zijn niet perfect en dat verwachten we ook niet van elkaar, we mogen elkaar en God om vergeving vragen (en krijgen).

Als we zo mogen leven dan hoeven we niet de zware last van de wereld te dragen. In de wereld streven mensen namelijk naar perfectie: ze willen de ander op hun fouten wijzen en de ander keihard afstraffen, terwijl ze (hypocriet als ze zijn) wel merken dat ze zelf ook fouten maken.
Jakobus 5 vers 6
zie www.jongerenbijbel.nl
of www.debijbel.nl
     
     
     
  Maar wat blijft er, na deze beperkte selectie uit de waslijst van misstanden, nog van de Kerk over? Wat staat haar te doen?

Leven van Genade!

Binnen (delen van) de Kerk kent men rituelen voor duivel-uitdrijving. Mulderiaan meent: met het uitdrijven van de duivel kan de kerk maar het beste bij zichzelf beginnen; leef van genade en vergeving en vertrouw op Jezus, dan blijft de naam van Satan niet langer verbonden aan de Kerk.